گواهینامه ها

این شرکت با کسب چنـدین اختـراع از اداره ثبـت شــرکتـها و مالکـیت صنعتـی کشـور و دریـافت بیش از 30 گواهینامه بین المللـی و ملـی و سـالـها تجربه در زمینـه تولیـد گیـربکس و چـرخ دنـده موفق به کسب گواهینامه های بسیاری گـردیـده است و مبنــای فعالیت این شـرکت توسعه پایدار و ارتقاء کیفیت محصولات همگام بـا تکنولوژی هـای مدرن صنعت در راستای مطالعات گسترده و اتکا به علم مهندسین بوده است.

گواهینامه ها