پیام مدیر عامل

تنها ایمان به یک بـاور درست است که تغییرات بزرگ را ایجاد میکند و ما ایمان داریم زیبایی واقعی یک شرکت خلق کیفیت برتر محصول می باشـد ولی برای ارتقـاء سازمان بایـد قلب و احساسمـان را داخل محصولی که برای مردم میسازیم قرار دهیم و این تنهـا راهی است کـه مـارا از یک کـارگـاه کـوچـک بـه یـک مجموعـه صنعتـی بـرجستـه ارتقاء می دهد چرا که مـوفقیتهـا و شـکستهـای هـرسـازمـان بـدون هیـچ محـدودیتـی بستگـی به تفکر مدیر آن سازمان دارد.

ولی اله عبدی
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
abdi@arsal.ir
09141810013