نمایشگاه

حضور پر رنگ شرکت آرسال گلدشت در نمایشگاه های بین المللی کشور به صورت تخصصی در کنار فعالان صنعتی، توانمندی خود را به منظور معرفی محصولات و آشنایی با مشتریان جدید در این رویداد به نمایش گذاشته و همچنین به عنــوان محصـول برگزیده نمـایشگاهی انتخاب گردیده است.