امور اداری و رفاهی

امور اداری و رفاهی این شرکت با زیربنای 420 متر مربع مجهز به بهترین امکانات اداری و رفاهی در یک محیط شاد و پویا به منظور ارایه بهتر به کـارکنان خـود اقـدام به مکانیزه نمودن سیستمهای جاری خود نموده که با بکارگیری نیـروهای متخصص و کـارآمـد و بـا استفاده از دانش و تکنولوژی روز توانسته است در راستای تحقق و نیل به اهداف مورد نظر و خدمت رسانی از پیش تعریف شده شرکت گامی موثر بردارد.