تولید

بخش تولیدی این مجموعه متشکل از ماشین آلات پیشرفته و نیروی انسانی آموزش دیده و تضمین کیفیت و کمیت همراه با استاندارد جهانی در خدمت تولیـد می باشد. و از آنجایی که مدیریت، کارکنان سازمـان را نه تنها مهمترین سـرمایه بلکه شـریک و همـراه بـرای پـابـر جایی و استواری سازمان می داند.