انبار محصولات

انبار محصولات این شرکت با بیش از 800 نوع چرخ دنده طبقه بندی و براساس استاندارد طراحی و در قفسه های منظم با کدبندی خاص به صورت تفکیک شده و با قواعد روز انبارداری قرار گرفته و از طرفی سعی کرده تا نیاز مشتریان را در کمترین زمان تـامین کـرده و ایـن مسالـه تـوانسته امتیاز خـودر را در بین مشتریـان و رضـایتمندی آنهـا افـزایش دهد.