دنده زنجیر

Type:      30     to     160

z:            10     to     150

d:            60     to     650

چرخ زنجیرهای تولیدی این شرکت بر اساس استاندارد DIN - JIS - ISO تولید می شود که همراه با مکانیزم زنجیر به صورت گسترده در صنایع مختلف برای انتقال حرکت کاربـرد دارد به گونه ای که ایـن شـرکت یکی از بـزرگتریـن تامیـن کننــده بـا بیش از هــزار نـوع چـرخ زنجیـر در کشـور می باشد و این محصول از طریق نمایندگان رسمی این شرکت در سراسر کشور عرضه می گردد.

basic dimensions of sprocket


transmission roller sprocket