دنده سفارشی

.

انواع دنده های سفـارشی اعـم از دنــده های نافی دار ، مـدولی و زنجیـری مطابق با استانداردهای مربوطه و کلیه خدمات سوراخ کاری،  قلاویز زنی،  خارزنی، عملیات آبکاری با متریال های مختلف تولید می گردد.