چرخ دنده

M:       8      to       1

Z:       20     to      10

D:      500    to      70

چرخ دنـده های مدولـی این شرکت به صورت ساده و مورب بـراساس استاندارد DIN - JIS و با توجه به پارامترهای مدول و تعداد دندانه یا براساس سفارش مشتری با ارایه نقشه تولید می گردد.

Tables of Standard Spur Gear According to Din

Z = d/m = (Da +2*m)/m

Tooth number

Note

m = p/z = d/z

Module


Da = m * Z

Outside Diameter


Df = m -2(m+0.167)

Root Diameter


Do = m * Z

Pitck Diameter


Db

Bore Diameter


H = 2* m+0.2

High Tooth


P =  * m

Pitch