ماشینکاری CNC

بخش تولیدی این مجموعه متشکل از مـاشین آلات پیشرفته و نیــروی انسـانـی آمـوزش دیده و تضمین کیفیت و کمیت همـراه با استاندارد جهـانی در خدمت تولید می باشد. و از آنجایی که مدیریت، کارکنان سازمان را نه تنها مهمترین سرمایه بلکه شریک و همراه برای پابرجایی و استواری سازمان می داند.