کنترل کیفیت

بدون شک برای داشتن کیفیت بالا در یک سازمان باید تاریخچه ای از مفهوم کیفیت و اهداف آن سازمان در اختیار داشته باشیم، بخش کنترل کیفیت شرکت آرسال گلدشت نیز برای بهبود فرآیند کاری در رستای اهداف و فعالیتهای سازمان با انگیزه درونی با تشکیل جلسات منظم و برای افزایش بازده کیفی شرکت تلاش می کند و یکی از مهمترین کارهای این واحد کنترل و اندازه گیری و پایش مواد اولیه و قطعات در حال ساخت با استفاده از تجهیزات و مورد تائید و کالیبره شده مطابق با طرحهای کنترل که از قبل تهیه شده بر اساس معیارهای مشخص اقدام به کنترل و بازرسی مواد نموده و از صحت آنها اطمینان می یابد.