درباره آرسال

آرسال گلدشت با بیست سال فعالیت یکی از شاخص تـرین شـرکتهـای مطـرح در تـولید چــرخ دنـده و دنـده زنجیــر با بکارگیری مجهزترین ماشین آلات صنعتی و نیروی انسانی متخصص در کشور محسوب می شود. در ایـن راستا شرکت موفق به دریافت چندین گواهینامه ثبت اختـراع از اداره ثبت شـرکتها و مـالکیت صنعتی کشـور گـردیده است وبرای رسیدن به برنامه های استراتژیک و راهبردی در جهت ارتقـاء همـه جانبه شـرکت و محصــولات اقداماتی شامل: تدوین استاندارد داخلی جهت تولیـد انواع چـرخ دنده بـر اسـاس استانـدارد و استقـرار مدیـریت کیفیت بــراسـاس استاندارد انجام گرفت. اینک بر آنیم با بکارگیری دانش روز و با تولیـد محصولی ممتـاز و منحصر به فـرد خدمتی ارزنده به جامعه صنعتی و کشـاورزی ایـن مـرز و بـوم داشته و جـایگاه خـود را در گروه تولید کنندگان جهانی این محصول ثبت نماییم.